College van Deskundigen en Praktijkpanel

WoonKeur is ondergebracht bij de certificerende instelling SKW Certificatie, om de procedure en de kwaliteit te borgen.

De inhoud van het eisenpakket van WoonKeur -vastgelegd in het Handboek WoonKeur- wordt bewaakt en zo nodig gewijzigd door een College van Deskundigen. In dit College, dat voorgezeten wordt door een onafhankelijk voorzitter, hebben belanghebbende organisaties zitting.

Om problemen bij de toepassing van de gestelde eisen in de ontwerp- en bouwpraktijk te voorkomen, heeft SKW Certificatie in 2011 een Praktijkpanel ingesteld, waar een aantal professionals uit de bouwpraktijk zitting in hebben.