Nieuwbouw 


Hoe meldt u een project aan?

 

Allereerst wordt er onderscheid gemaakt in twee verschillende mogelijkheden. U kunt een project bij SKW Certificatie (verder: SKW) namelijk aanmelden voor:

 

1. Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw
2. Sneltoets Haalbaarheid WoonKeur Nieuwbouw

Aanmeldingsformulieren
1. Aanmeldingsformulier Inspectiecertificaat Woonkeur Nieuwbouw
2. Aanmeldingsformulier Sneltoets Haalbaarheid Woonkeur Nieuwbouw


Hoe gaat de toetsingsprocedure vervolgens in zijn werk?


1. Toetsingsprocedure Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw


Een ingediend project voor het Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw volgt een formele keuring door SKW en daarnaast wordt advies uitgebracht door een Adviescommissie WoonKeur van VACpunt Wonen.

De formele keuring door SKW bestaat uit toetsingen op twee verschillende momenten in de ontwikkeling van een project:


a. Toetsing planfase:


Deze toets vindt plaats op basis van de eisen (basispakket en eventueel aangevraagd pluspakket) op grond van de aangeleverde bouwtekeningen en overige technische gegevens van het project. SKW Certificatie stelt een toetsingsrapport op en verstuurt de uitslag naar de opdrachtgever.

Een tweede hertoetsing, na planwijzigingen die voor certificering van WoonKeur Nieuwbouw noodzakelijk blijken, is mogelijk.


b. Toetsing opleveringsfase:


Rond het moment van de bouwkundige oplevering van het project, zal een afspraak gemaakt worden

voor het ter plaatse uitvoeren van de opleveringskeuring WoonKeur Nieuwbouw. SKW voert de keuring uit 

op de eisen van het Basispakket, eventueel aangevraagde Pluspakketten en het advies van  Adviescommissie WoonKeur. SKW Certificatie stelt een toetsingsrapport van de opleveringskeuring op en verstuurd de uitslag 

aan de opdrachtgever.

 

Indien bij de keuring blijkt dat de uitvoering niet (geheel) voldoet aan de eisen, dan krijgt de opdrachtgever gelegenheid verbeteringen door te voeren. Hierna volgt een tweede hertoetsing WoonKeur Nieuwbouw op locatie. Na akkoordbevinding van alle eisen zal aan de woningen/het project het Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw verleend worden. Daarbij wordt per woning die aan de eisen voldoet het certificaat verstrekt. 

Het is dus mogelijk dat in een project bepaalde woningen het certificaat niet behalen.


Advies door Adviescommissie WoonKeur


Gelijktijdig met de formele toetsing van de planfase van een project door SKW Certificatie, wordt over een project geadviseerd door een Adviescommissie WoonKeur (voorheen WAG). SKW stuurt van de ontvangen sets bouwtekeningen de tweede set naar een Adviescommissie WoonKeur.

Deze adviescommissie bestaat uit leden van consumentenorganisaties. Zij adviseert over minder meetbare onderwerpen als looplijnen, lichtinval, bedieningsgemak etc., voor zover deze niet in het eisenpakket van WoonKeur Nieuwbouw zijn opgenomen.

De Adviescommissie WoonKeur hanteert voor het advies een lijst die gebaseerd is op de Kwaliteitswijzer van het VACpunt Wonen.

 

 

2. Toetsingsprocedure Sneltoets haalbaarheid WoonKeur Nieuwbouw

Wanneer een project nog in een vroeg ontwerpstadium verkeert, kan al een toetsing bij SKW aangevraagd worden: de Sneltoets haalbaarheid. Getoetst wordt of op basis van de aangeleverde gegevens aangegeven kan worden of het Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw haalbaar is.

Voor een project dat voor een Sneltoets haalbaarheid ingediend wordt, kunnen schetstekeningen of een voorlopig ontwerp aangeleverd worden.

Toetsing in een vroeg stadium heeft als voordeel dat wijzigingen in het ontwerp nog eenvoudiger doorgevoerd kunnen worden. Voor een project dat geheel vast ligt in definitieve bestektekeningen kunnen noodzakelijke wijzigingen kostbaar uitvallen.

SKW Certificatie stelt een schriftelijke rapportage op, die binnen tien werkdagen na ontvangst van volledige aanmelding, aan de opdrachtgever verzonden wordt. In de rapportage zullen tevens aandachtspunten aangegeven worden, die behulpzaam kunnen zijn bij de verdere uitwerking van het bouwplan.

De Sneltoets haalbaarheid wordt niet betrokken bij de formele toetsingsprocedure voor het Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw. Wel is het mogelijk om -na een gunstige uitslag van de Sneltoets haalbaarheid- het project aan te melden voor het Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw. 

Wanneer na de uitgevoerde Sneltoets besloten wordt tot het aanvragen van het volledige Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw zullen op het daarvoor geldende tarief de volledige kosten van de Sneltoets haalbaarheid in mindering worden gebracht.


Tarieven WoonKeur Nieuwbouw

 

De kosten voor certificatie kunnen worden opgevraagd bij SKW. De kosten hangen sterk af van de grootte en gevarieerdheid van een project. Van belang is dan o.a. of er sprake is van verschillende woningtypen of van een woongebouw.

Op het tarievenblad zijn de kosten uitgesplitst voor:

 

Certificering WoonKeur Nieuwbouw:

                              - toets planfase

                              - toets opleveringsfase

 

Sneltoets haalbaarheid WoonKeur Nieuwbouw

 

 

Voor zowel beide fasen van de certificering WoonKeur als voor de Sneltoets haalbaarheid zijn aparte tarieven opgenomen voor het Basispakket en voor het Pluspakket Wonen met Zorg